Info Dimensionering

När du står inför att byta ut en befintlig takfläkt så finns några viktiga delar att tänka på för att det ska bli ett bra slutresultat. Främst handlar det om att välja rätt storlek för det aktuella luftflödet.

Är aktuellt luftflöde och kanaltryck känt sen tidigare så är det rätt så enkelt och man kan slippa att injustera hela anläggningen på nytt. Knappa in aktuella värden i fläktvalsprogrammet på saleryd.se så får du fram vilken fläktstorlek som passar. När den nya takfläkten är monterad, ställ in det uppmätta trycket in i tryckregleringen. Kontrollera aktuellt flöde mot tidigare uppmätt luftflöde genom att mäta och beräkna luftflödet i fläktens mätuttag. Kontrollmät i några lägenheter för att konstatera att allt är i sin ordning.

Men i de fall flöde och kanaltryck inte är känt så rekommenderar vi följande tillvägagångssätt.

Är den befintliga fläkten fortfarande i drift så mät upp aktuellt kanaltryck vid fläkten, mät gärna på några ställen och kontrollera att några mätpunkter har ungefär samma tryck, för att förvissa dig om att du inte är mäter i skugga från intern turbulens. Uppskatta flödet genom att räkna med ca 50 l/s och lägenhet, plus 100 l/s för källare om det går på samma kanalsystem. Exempelvis 16 lägenheter x 50l/s + 100 l/s för källaren = 900 l/s så bör du vara på säkra sidan. Knappa in aktuellt luftflöde och tryck i fläktvalsprogrammet på saleryd.se så får du fram vilken fläktstorlek som passar.

Är den befintliga fläkten helt ur funktion eller nedsatt i sin funktion så måste även kanaltryckfallet uppskattas. Räkna med 100 Pa för någorlunda rymliga kanaler. Är det ingjutna kanaler så är det ofta små dimensioner och högre tryckfall.

Tänk också på att äldre kanalsystem kan ha stora läckage, samlingslådor på vind är ofta skruvade ner mot bjälklaget och det är inte ovanligt att det läcker kraftigt mellan bjälklaget och anslutningslådan. Takgenomförningar med stor tvärsnittsarea läcker mer än små, ju större omgivande kanalarea, desto större risk för läckage. Är det ett bra kanalsystem med låga tryckfall kan fläkten bli överdimensionerad med ovanstående beräkning, men det brukar bara resultera i lägre ljudnivå och mindre energiförbrukning, och det är ju enklare med en lite för stor fläkt än en som inte räcker till och måste bytas till en större.

I projekt där det ska bytas flera fläktar rekommenderar vi att det först görs en provinstallation, om det finns oklarheter i vilka prestanda som den nya fläkten ska klara.

När du knappar in aktuellt luftflöde och tryck beräknar fläktvalsprogrammet på saleryd.se får du fram vilka fläktar som kan vara aktuella. Du kan själv välja om du vill ha en större reservkapacitet genom att välja en större modell med samma arbetspunkt. Programmet genererar en produktkod för den fläkt man konfigurerat, och anger då vilken kulör, typ av reglerutrustning och storlek man önskar. I programmet kan man även beräkna energibesparing vid utetemperaturkompensering och skriva ut beräknade data i den specifika arbetspunkten och aktuell produktkod beräkningen baserats på.