Säsongsanpassad behovsstyrd ventilation för bostäder mm.

Unik funktionalitet, bara i fläktar från Saleryd AB

Styrsystemet i våra fläktar har en unikt egenutvecklad funktionalitet som bara återfinns i våra egna produkter. Funktionerna ger dig praktiska möjligheter att anpassa ventilationsflödet och luftomsättningen i relation till utetemperaturens variationer under året, med hänsyn till ute-, och innetemperaturen.

Utetemperaturkompensering

Förändrar det aktuella börvärdet för tryckregleringen och anpassar fläktens luftflöde efter rådande utetemperatur, och motverkar överventilering under den kalla årstiden.

I takt med att utetemperaturen sjunker, och skillnaden mot den varma frånluftstemperaturen ökar, så ökar också den termiska stigningseffekten i kanalsystemets vertikala delar. Det innebär att kanaltrycket som styr fläktens luftflöde förändras, och fläkten luras att öka ventilationsflödet.

Med funktionen för utetemperaturkompensering kan man välja ett lägre tryckbörvärde vid låga utetemperaturer och därigenom kontrollera stigningseffektens påverkan på fläktens tryckreglering.

På så vis kan fastighetens luftomsättning hållas konstant under hela året, och risken att fastigheten ventileras för mycket under de kalla vintermånaderna elimineras.

Tryckbörvärdet är i ovan exempel, satt till 170 Pa vid utetemperaturer över +15 och 120 Pa under -15. Mellan +15 till -15 regleras tryckbörvärdet ner, från 170 Pa till 120 Pa i takt med att utetemperaturen sjunker. Funktionen säkerställer korrekt luftomsättning året om.

Sommarnattkyla

Idag jobbar allt fler hemifrån, vilket medför att det ställs nya krav på inneklimatet. Mängden teknik ökar, vilket leder till mer värmeutveckling. Bostaden är också bemannad en större del av dygnet vilket leder till ökad värmebelastning och större ventilationsbehov i våra bostäder. Vi har tagit fram funktionen för sommarnattkyla, som ger svalka och ett friskare inneklimat åt fastigheten under de varma sommarmånaderna, genom att utnyttja den lägre utetemperaturen nattetid.

Funktionen sommarnattkyla innebär att fläkten automatiskt styrs till forcerat läge under vissa förutsättningar. Den lägre temperaturen på natten utnyttjas för att kyla ned byggnadens stomme. Därmed minskar kylbehovet de första timmarna på dagen. Om kylaggregat finns, sparas drift för detta. Om inget kylaggregat finns, så uppnås ändå en viss kylande effekt.

Vid aktiverad funktion går fläkten på inställt luftflöde/ tryckbörvärde, efter inställd tid. Funktionen startar när frånluftstemperaturen är högre än utetemperaturen enligt satta gränsvärde, och inom inställd tidsintervall på dygnet, tills villkoren för stopp är uppfyllda. Börvärden för temperatur, tider och fläkthastighet är ställbara. Funktionen är tillval (TBF-0050) och beställs i samband med order av ERIK eller CARL.

Idag jobbar allt fler hemifrån, vilket medför att det ställs nya krav på inneklimatet. Mängden teknik ökar, och bostaden är bemannad en större del av dygnet. Värmebelastningen blir större, och ventilationsbehov ökar i våra bostäder. Därför har vi utvecklat funktionen sommarnattkyla.

Temperaturkompenserad flödesreglering

Funktionen reglerar luftflödet efter luftströmmens temperatur, eller rumstemperaturen. Inställningen är reversibel och kan användas för att både värma och kyla. Exempel på användningsområde är teknikrum och liknande där det finns värmeöverskott. Eller lokaler med luftburen värme, där det kan vara fördelaktigt att öka luftflödet i relation till värmebehovet i lokalen.

Exempel kylforcering:

Tryckbörvärdet är satt till 50 Pa upp till 15°C. Mellan 15 till 25 grader, ökar fläkten luftflödet steglöst, och konstanthåller tryckbörvärdet till 150 Pa vid temperaturer över 25 grader. Luftomsättningen ökar i takt med temperaturen för att kyla lokalen.

Exempel värmeforcering:

Tryckbörvärdet är satt till 50 Pa ner till 21°C. Mellan 21 till 15 grader, ökar fläkten luftflödet steglöst, och konstanthåller tryckbörvärdet till 150 Pa vid temperaturer över 15 grader. När det blir kallare i lokalen ökar luftflödet för att transportera in mer värme.

 

Både ERIK och CARL har inbyggda funktioner för behovsstyrd ventilation med säsongsanpassning  

TAKFLÄKT ERIK används i installationer och konverteringar till behovsanpassad frånluftsventilation där fläkten är placerad utomhus på yttertak. KANALFLÄKT CARL används både till-, och frånluftsventilation, då företrädelsevis med inomhusplacering i torrt utrymme. Oberoende av produktval kan de användas till centralt, eller lokalt behovsstyrd ventilation.

TAKFLÄKT ERIK finns i 10 överlappande flödesstorlekar, från 0,05 m³/s upp till 4,1 m³/s. KANALFLÄKT CARL finns i 6 överlappande storlekar från Ø160 upp till Ø500 anslutning för luftflöden från 0,05 m³/s upp till 1,7 m³/s. Båda modellprogrammen har ett kompletterande sortiment av tillbehör och kringutrustning som förenklar både vid ROT och nyinstallation.

Alla fläktens inställningar gör du enkelt och trådlöst via din mobiltelefon, Ipad eller laptop.
- Smart, snabbt och enkelt!